Pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii, mogą zawrzeć związek małżeński składając stosowne oświadczenia przed Konsulem Generalnym RP.

 

Informacje ogólne

Zgodnie z prawem polskim Konsul może przyjmować oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od obywateli polskich (oboje przyszli małżonkowie muszą posiadać obywatelstwo polskie).

Obywatelstwo polskie świadków nie jest wymagane - powinni natomiast znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie oświadczeń urzędowych składanych w trakcie ceremonii ślubnej.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Konsulowi pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo (zapewnienie małżeńskie).

Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa i gdzie będzie można wydobywać odpisy tego aktu.


Niezbędne dokumenty do zawarcia małżeństwa w Konsulacie

Każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przed Konsulem jest zobowiązana złożyć w Konsulacie:

  • ważny dowód osobisty,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie małżeńskie),
  • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie),
  • zezwolenie za zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP,
  • kserokopie paszportów świadków.
Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews