wybory

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 25 października 2015 r.

Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00 czasu miejscowego.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat. udziału w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych za granicą w Wielkiej Brytanii?

Prawo udziału w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/, system ten zostanie uruchomiony niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o powołaniu obwodów do głosowania za granicą) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula.

Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Informacja o sposobie rejestracji i głosowania:

Osoby stale zamieszkałe za granicą lub stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą oddać głos osobiście lub drogą korespondencyjną. Warunkiem wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula.

Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania tj. do 22 października 2015 r. (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 7 października 2015 r. (środa). W okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego powołanych zostanie 20 obwodowych komisji wyborczych (11 z siedzibą w Londynie, pozostałe w Birmingham, Bristolu, Cambridge, Coventry, Northampton,  Slough, Southampton, Peterborough).

Uwaga - Szczegółowa informacja na temat sposobu zapisów do spisu wyborców oraz siedzib i numerów obwodowych komisji wyborczych pojawi się na stronie internetowej urzędu niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o powołaniu obwodów do głosowania za granicą. Obwody głosowania utworzone za granicą wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.

Głosowanie korespondencyjne:

Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkały w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed datą głosowania, tj. do dnia 7 października 2015 r.

Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 13 dni przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania. Osoby które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego i zadeklarowały osobisty odbiór pakietu będą mogły odebrać pakiet w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach urzędowania. Gotowy pakiet wyborczy wysyła się na koszt własny głosującego na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London).

Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania. Głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu wyborów.

Udział w wyborach parlamentarnych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Osoba uprawniona do udziału w wyborach, która została wpisana przez konsula do spisu wyborców, może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Wzięcie udziału w głosowanie będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Udział w wyborach parlamentarnych za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania uzyskanego w kraju:

Osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie, najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.

Dowiedz się więcej:

Bieżąca informacja o referendum organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://parlament2015.pkw.gov.pl/. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) i Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl). 

Polish English

Wspomóż nas

 

        


MULTICULTURAL ORGANISATION

              CHALLENGER

    IS A REGISTERED CHARITY

   NUMBER 1145143

Challenger You Tube Channel

Sponsorzy i Partnerzy

 charity commisionlottery fundkonsulat manchesterGVOCNCVSCommunity Foundation

             cooperative    gateshead carers  icos polnews